Facebook Instagram
Ελληνικά Ελληνικά English English 0 Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020
Αναζήτηση:
Γεωπάρκο Τροόδους
Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους
Γεωλογικές Διαδρομές
Τα Γεωπάρκα της Unesco (GGN)
Δίκτυο Επιχειρήσεων Γεωπάρκου
Το έργο
Τα Νέα μας
Ανακοινώσεις
Ειδήσεις
Δημοσιεύματα
Εκδόσεις
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Επικοινωνία


ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΟΥΠροκήρυξη κενής θέσης Γεωλόγου 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ)

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή θέση Γεωλόγου

Α. Κύρια Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:

 • Λειτουργεί το Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους (ΚΕΓΤ) που βρίσκεται στο χώρο του Μεταλλείου Αμιάντου κατά τις ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν.
 • Μεριμνά για την προβολή και προώθηση του Γεωπάρκου Τροόδους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και για την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του Γεωπάρκου όσο και του ΚΕΓΤ.
 • Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες που αφορούν το Γεωπάρκο Τροόδους, καθώς επίσης στα συνέδρια του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Δίκτυο Γεωπάρκων, όταν του ζητηθεί.
 • Ανταποκρίνεται με επάρκεια στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή στα εν λόγω Δίκτυα.
 • Συμμετέχει στη διαχείριση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων που υλοποιεί κατά καιρούς η ΑΝΕΤ και οργανώνει, κατευθύνει και υλοποιεί δράσεις τους.
 • Επικοινωνεί τακτικά, έγκαιρα και αποτελεσματικά, με τους εταίρους και τις Γραμματείες των προγραμμάτων που υλοποιεί κατά καιρούς η Εταιρεία, και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και υποδείξεις τους και ετοιμάζει τις απαραίτητες εκθέσεις και αναφορές.
 • Ενημερώνει και αναβαθμίζει τακτικά την ιστοσελίδα του Γεωπάρκου Τροόδους και λειτουργεί αποτελεσματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γεωπάρκου.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία – εκθέσεις στην προβλεπόμενη μορφή, για διεκδίκηση των διαθέσιμων κονδυλίων και πιστοποίηση δαπανών για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τον Γεωεπιστήμονα του Γεωπάρκου Τροόδους και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, αναφορικά με τα επιστημονικά θέματα που αφορούν το Γεωπάρκο Τροόδους.
 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με δημόσιους λειτουργούς και τη δημόσια υπηρεσία στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και άλλων Κρατών Μελών.
 • Ξεναγεί ομάδες επισκεπτών σε γεώτοπους του Γεωπάρκου Τροόδους.
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, ενημερώνει συστηματικά και ανελλιπώς την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο καθίσταται απαραίτητο και χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο συναφή εξοπλισμό .
 • Συμμετέχει σε άλλες δράσεις της ΑΝ.Ε.Τ.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν σε σχέση με τις ανάγκες του Γεωπάρκου Τροόδους.

 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα :

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε κλάδο της Γεωλογίας.

 (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Εγγραφή, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στην ειδικότητα της εφαρμοσμένης Γεωλογίας, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 • Άδεια Οδήγησης, ευελιξία και δυνατότητα μετακινήσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Σημειώσεις :

 • Η κατοχή των γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεικτικών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Διετής τουλάχιστον εμπειρία σε οικείο κλάδο σπουδών ή στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Αιτήσεις, θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικώς, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα υποβολής αίτησης, στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΤ www.anetroodos.org (ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) όχι αργότερα από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται, θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  και να συνοδεύονται απαραίτητα με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων και άλλων συναφών προσόντων όπως προνοούνται στο σημείο Β,  περιλαμβανομένων, βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά, θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις. Στον υποψήφιο που θα επιλεγεί θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 62, 2827, Γαλάτα / Τηλ: 22952043, Φαξ: 22952045

Email: info@anetroodos.com/ petros.anet@cytanet.com.cy